Ja
Ja
Uudised
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Uudised
Ja
Uudiste arhiiv
Ja
Uudiskirjad

Uudiste arhiiv

Ja

Majandus- ja ettevõtlusõpetajad tähistasid juubelit

21.01.2017

Majandus- ja ettevõtlusõpetajad tähistasid 20. juubelit
 

Tänapäeval räägime sageli uuest õpikäsitusest, mis arvestaks õpilast, tema võimeid, soove ja huvisid, süstiks noortele kõrgemat enesehinnangut ja aitaks õppida ning koolirõõmu säilitada kogu pika kooliaja jooksul.


Majandus- ja ettevõtlusõpetajad on sellist aktiivset õpilasekeskset õpetust jaganud rohkem kui 20 aastat. Oleme algusest peale järginud õpilasi kaasavat, läbi tegevuste õpetamise metoodikat ning jaganud oma teadmisi ja oskusi kolleegidega. Hiljuti muutsime Eesti Majandusõpetajate Seltsi nimegi veidi pikemaks, lisades sinna ka ettevõtlusõpetajad. Seda ikka selleks, et kaasata veelgi rohkem neid ettevõtlikke inimesi - õpetajaid, mentoreid ja õpilasfirmade juhendajaid -, kes õpilastes ettevõtlikkust kujundavad ja neile vastavaid oskusi jagavad.

Igatahes on majandusõppe ja ettevõtlikkuse edendamisel möödunud pikk teguderohke aeg. Sel puhul 5. jaanuaril kokku kutsutud juubelikonverentsil „20 aastat õpetajate koostööd ja uuenenud õpikäsitust majandus- ja ettevõtlusõppes“ tehti kokkuvõtteid, ent jagati ka kogemusi ja õpiti üksteiselt.

Tallinna Reaalkoolis toimunud konverentsi peaesineja, TÜ professor Urmas Varblane iseloomustas Eesti majanduse peamisi kasvutegureid - inimvarasid, finantsvarasid, loodusvarasid, ettevõtlust ja innovatsiooni - ning selgitas, kuidas neid rakendada majanduse ja heaolu kasvuks, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise ühiskonna saavutamiseks tulevikus.

Professori sõnul on Eesti langemas keskpärasuse lõksu, millega on hädas olnud ja on ka praegu paljud arenenud ühiskonnad. Majanduskasvu allikate osakaal muutub, sest tootmistegurite (tööjõud, kapital, loodusvarad) mahuline juurdekasv on piiratud ja vaja on nende tootlikumat kasutamist. Kuid kuidas tootlikkust suurendada? Selleks tuleb kasvatada majanduse teadmusmahukust - teaduse ja ettevõtluse koostööd, ettevõtete innovatsiooni, ühist arendustegevust ülikoolidega. Teadmus ühendab tööjõu, kapitali ja loodusvarad ning on ainus ressurss, mis kasutamisel ei vaja uuendamist, vaid muutub paremaks.

Majanduskasvu kiirendamisele saab kaasa aidata ka haridussüsteem, kui see muudab hariduse omandamise ja õpetajate täiendusõppe paindlikumaks, tööturu vajadusi enam arvestavaks. Innovatsioon saab tõusta prioriteediks ja majanduskasvu vedajaks, kui loovust, uuendusmeelsust ja ettevõtlikku eluhoiakut kujundatakse maast madalast ehk juba lasteaias ja koolis.

Sama lugu on majanduse digitaliseerimise seadmisega majanduspoliitika eesmärgiks. Uuele põlvkonnale vajalikku haridust võimaldavad anda ikkagi kooli tehnoloogilised võimalused ja õpetajate kõrge digipädevus. Eesti õpilaste PISA testide tulemused on kindlasti juba suurendanud Eesti rahvusvahelist atraktiivsust. Tulevikus võiks noor ja ettevõtlikum põlvkond viia Eestit edasi majanduskasvule ja ärikeskkonna paranemisele.

Majandus- ja ettevõtlusõpetajad pühendusidki konverentsi töötubades uute teadmiste ja õpetamismeetodite omandamisele.

Näiteks jagas oma praktilist kogemust teistega Konguta Põhikooli õpetaja Pille Granovski - oma ainetundides innukas arvuti- ja telefoniäppide rakendaja, kes kasutab erinevaid programme õpilaste kaasamiseks nii rühma- kui individuaalses töös. Õpilased kasutavad erinevaid veebikeskkondi projektide teostamiseks, koostavad esitlusi, digivanasõnu ja majandusteemalisi digiplakateid, õpivad majandustermineid QR koode dešifreerides, koostavad mõistekaarte ja loovad veebikeskkonnas teemakohaseid koomikseid või investeerivad aktsiatesse mänguturul.

Kaasahaaravat tootmise ja logistika teemalist interaktiivset õppesimulatsiooni ChainSim tutvustas ettevõtja Oliver Kallas, Nortek Simulations OÜ projektijuht. Selles mängus tuleb õpilastel teatud aja jooksul vastu võtta võimalikult ratsionaalseid otsuseid tootmismahtude, tarneahela koostamise, detailide otstarbeka ja õigeaegse tarnimise ning tellijatele valmistoodete tähtaegse kättetoimetamise kohta. Seda selleks, et saavutada võimalikult kõrget efektiivsust ja kasumit. Mäng õpetab, kuidas olla tõhus ja otstarbekas nii ettevõtluses kui ka õppimises ja igapäevategevustes.

Allakirjutanu, Paide Gümnaasiumi õpetaja Elbe Metsatalu tegi õpetajatega praktiliselt läbi õppetöös kasutatavad tegelikku elu kajastavad olukorrad, mis paneksid õpilasi kaasa mõtlema era- ja ühisomandisse suhtumise ning inimeste ja ettevõtjate käitumist ajendavate stiimulite üle, et suunata neid tegutsema keskkonnateadlikult ja jätkusuutlikult. Näiteks, kas olete mõelnud, millist loodusvara kasutame me kõik, ka ettevõtjad, tasuta? Ettevõtjad maksavad saastetasusid ehk teevad kulutusi tagajärgede, loodusele tehtud kahju, korvamiseks. Meie kõige väärtuslikum ressurss- õhk on aga kõigile tasuta. Kui ettevõtjad peaks tasuma ka puhta õhu kasutamise eest, siis ilmselt püüaks nad tegutseda märksa kokkuhoidlikumalt ja efektiivsemalt, see omakorda hoiaks keskkonna puhtamana. Veevaradega me nii ju teeme.

Gümnaasiumi majandusõpetajaid huvitasid Eesti Panga spetsialisti Ulvi Saksa selgitused Euroopa Liidu ja Eesti maksebilansi arvutamispõhimõtetest ning Tallinna Reaalkooli direktori Ene Saare näited, kuidas teemat lihtsalt ja arusaadavalt õpilastele selgitada.

Konverentsil kogetu rakendamisega õpilastele astume jälle sammukese parema, uuendusaltima ja jätkusuutlikuma majanduse suunas. Loodame, et konverentsil osalejad motiveerivad oma kolleege ja kooli panustama majandus- ja ettevõtlusõppesse ning tegema koostööd ettevõtlike ning elus toimetulevate noorte ettevalmistamiseks.

Lisaks meenutas juubelikonverentsil asutajaliige Mari Suurväli seltsi algusaegu ning praegune juhatus tunnustas ja tänas auliikme tiitli pälvinud kauaaegseid tublisid majandusõpetajaid Elvi Lagedat, Svea Otsmaad, Maire Tamme, Helena Kudret, Andres Maastikku, Jüri Toitu ja Virve Rajamäed.

Konverents sai teoks koostöös seltsi parima sõbra Junior Achievement Eestiga, üritust toetas Innove ESF programmi „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine. Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ kaudu.

 « Tagasi
000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet