Ja
Ja
Meist
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Inimesed
Ja
Leviala
Ja
Saavutused
Ja
Eeskujulik organisatsioon
Ja
JA Alumni
Ja
JA Euroopa, JA Worldwide
Ja
Dokumendid
Ja
Aastaaruanded
Ja
Põhikiri
Ja
Tööplaanid
Ja
Privaatsuspoliitika
Ja
Eetilise tegutsemise põhimõtted
Ja
Sümboolika

Põhikiri

Ja

 

Sihtasutus Junior Achievement Eesti

PÕHIKIRI


I ÜLDSÄTTED
1. Sihtasutus Junior Achievement Eesti (edaspidi sihtasutus) on ülemaailmselt tunnustatud Junior Achievementi - Young Enterprise’i põhimõtete elluviija Eestis ning asutatud eesmärgiga koguda juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelisi eraldisi, toetades ning organiseerides majandusõpetust ja – haridust.
2. Sihtasutuse ametlik nimetus on Sihtasutus Junior Achievement Eesti, inglise keeles Junior Achievement Estonia.
3. Sihtasutus on mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
4. Sihtasutus võib kasutada oma tulusid ainult põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks.
5. Sihtasutus teeb koostööd Eesti Vabariigi ministeeriumidega. Eesti Vabariigi ja välisriikide õppeasutuste, ametkondade, organsatsioonide ja ühendustega.
6. Sihtasutusel on oma pangaarve ja oma nimetuse ja kujutisega pitsat.
7. Sihtasutuse asukoht on Tallinn.

II TEGEVUSE EESMÄRK JA VALDKONNAD
1. Sihtasutuse tegevuse eesmärk on toetada ja organiseerida majandusõpet, korraldada ja viia läbi majandusõppe ja ettevõtluse alast ja seda toetavat koolitust.
2. Sihtasutuse tegevusvaldkonnad on
2.1. Majandus- ja ettevõtlusõppe organiseerimine ja läbiviimine, s.h õpilasfirmade programmi koordineerimine.
2.2. Majandus- ja ettevõtlusalase õppekirjanduse ning -programmide ettevalmistamine ja kirjastamine.
2.3. Stipendiumide määramine haridusalal tegutsevatele üksikisikutele
2.4. Eesti kodanike saatmine välisriikidesse kogemusi omandama ja õppima, osalema rahvusvahelistel võistlustel ja muudel majandus- ja ettevõtlusõppe alastel üritustel.
3. Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks on sihtasutusel õigus sooritada kõiki toiminguid, tehinguid ja sõlmida lepinguid, mis vastavad sihtasutuse tegevuse eesmärkidele ja käesolevale põhikirjale ning ei ole vastuolus Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega.

III JUHTIMINE
1. Sihtasutusel on juhatus, mis juhib ja esindab sihtasutust ning tegeleb igapäevase töö korraldamisega.
2. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
3. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
4. Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige.
5. Juhatus peab sihtasutuse juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi.
6. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate sihtasutuse tegevusest ja majanduslikust seisundist.
7. Sihtasutust võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees üksinda või teised juhatuse liikmed ühiselt.
8. Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu. Juhatus määratakse kolmeks aastaks.
9. Nõukogu võib juhatuse liikmetele maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu.
10. Juhatuse liikmed vastutavad vastavalt seadusele.

11. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelvalvet sihtasutuse tegevuse üle.
12. Nõukogul on vähemalt kolm liiget. Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
13. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige.
14. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
15. Nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise otsustavad asutajad. Nõukogu liikmed määratakse kaheks aastaks. Asutajaliikmete tagasiastumise korral otsustab uute nõukogu liikmete ametisse kutsumise ja määramise eelmine nõukogu.
16. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.
17. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
18. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikme.
19. Vastavalt nõukogu otsusele võib nõukogu liikmele maksta tema ülesannete ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu.
20. Nõukogu võib palgata lisaks juhatusele tööle ka teisi, makstes tema ülesannete ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu.
21. Nõukogu liikmed vastutavad vastavalt seadusele.

IV VARAD JA VAHENDID
1. Sihtasutuse varad on tema kasutuses olevad põhi- ja käibevahendid, mida kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks.
2. Sihtasutuse tööks ja eesmärkide elluviimiseks vajalikud vahendid saadakse nii Eesti Vabariigi kui ka välisriikide asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute sihtotstarbelistest eraldistest.
3. Sihtasutuse varad võivad kujuneda ka mitterahalistest vahenditest, mille maksumuse ja arvamise sihtasutuse varade hulka otsustab nõukogu.
4. Sihtasutus kasutab oma põhikirjalise tegevusega seotud ülesannete täitmiseks antud vahendeid vastavalt nõukogu otsustele.
5. Sihtasutus korraldab raamatupidamise Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras.
6. Sihtasutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitor, kelle määrab nõukogu. Audiitor määratakse üheks aastaks. Nõukogu määrab ka audiitori tasustamise korra.

V PÕHIKIRJA MUUTMINE
1. Nõukogu võib põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärki.
2. Põhikirja muutmine jõustub muudatuste registrisse kandmisest. Põhikirja muutmise registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsus ja põhikirja uus tekst.

VI LÖPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
1. Sihtasutuse tegevus lõpetatakse ning ühinetakse või jagunetakse vastavalt nõukogu otsusele seadusega ettenähtud korras. Otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletavad kõik nõukogu liikmed.
2. Sihtasutuse tegevuse lõpetamisel allesjäänud varad lähevad Eesti Vabariigi Valitsuse kasutusse.

Põhikiri on kinnitatud ümberkujundamisotsusega 16.11.2009. a

 

Epp Vodja
Junior Achievement Eesti
Juhatuse esimees
 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
x_Tagasi Kooli
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet