JAJAJA
Ja
Võistlused
Ja
JAJAJAJA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
Eesti parim õpilasfirma
Ja
2017/2018
Ja
2016/2017
Ja
2015/2016
Ja
2014/2015
Ja
2013/2014
Ja
Võistluse reeglid 2014
Ja
Finalistid
Ja
Aruanded
Ja
2012/2013
Ja
2011/2012
Ja
2010/2011
Ja
2009/2010
Ja
2008/2009
Ja
Võitjad läbi aegade
Ja
Eesti parim minifirma
Ja
JA-YE Europe Company of the year
Ja
Piirideta ettevõte (EwB)

Võistluse reeglid 2014

Ja

Võistluse finaal toimub 23. aprillil 2014 Tartus.
•    Võistluse korraldab SA Junior Achievement Eesti.

•    Võistlusest võivad osa võtta kõik käesoleval õppeaastal JA Eesti registrisse kantud gümnaasiumiastme või kutseõppeasutuste õpilasfirmad.
•    Õpilasfirma võistlusel ei saa osaleda:
1.    teisel õppeaastal EwB-na registreeritud õpilasfirma;
2.    varem õpilasfirmade võistluste finaalis osalenud õpilased;
3.    õpilasfirmade liikmed, kes on 31. juulil 2014 vanemad kui 21 aastat.
•    Võistlustel võib osaleda igast õpilasfirmast 2 - 5 õpilast.
•    Võistlus toimub eesti keeles.
•    Õpilasfirma võib esineda võistlusel samas keeles, nagu toimub õppetöö osaleja koolis, kuid rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks on vajalik inglise keele oskus.
•    Võitjal on õigus esindada Eestit rahvusvahelisel õpilasfirmade võistlusel (vastavalt
JA Eestiga sõlmitavale lepingule).

Võistlus koosneb neljast osast:
1. õpilasfirma aruanne – õpilasfirma koostab ja esitab aruande elektroonselt 30. märtsiks  aadressil opilasfirma@ja.ee. Igast koolist võib aruande esitada kuni kolm õpilasfirmat!
2.    õpilasfirma esinemine publikule ja žüriile;
3.    õpilasfirma vestlus žüriiga;
4.    toote või teenuse tutvustamine stendi juures - õpilasfirma valmistab ette stendi (formaat A1, selle ees laud), mille juures vastatakse žürii küsimustele.

•    Žürii on vähemalt viieliikmeline.
•    Žürii juhindub oma töös hindamisjuhisest ning nende hinded ei kuulu avaldamisele. Žürii otsus on lõplik. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustav hääl žürii esimehel.
•    Suhtlemine žürii liikmetega peab võistluse käigus toimuma avalikult ja erapooletult. Pärast võistluse finaali annab žürii oma tööst lühiülevaate ning teeb kokkuvõtte.
•    Junior Achievement Eesti töötajatel on õigus viibida žürii töö juures ja nad aitavad kaasa žürii tegevusele.
•    Ametlik teade võistluse tulemuste kohta antakse lõputseremoonial žürii kirjaliku otsuse põhjal.
    
    1. Aruanne
    Maksimaalne punktide arv - 100

Aruandele esitatavad nõuded
Aruanne tuleb esitada 30. märtsiks elektroonselt soovitatavalt pdf versioonis aadressile opilasfirma@ja.ee
Trükitud aruanded esitavad ainult finalistid kahes eksemplaris 23.aprillil 2014. 
Aruande formaat on A4, tähe minimaalne suurus - 12.

Aruande kaanel  (ei lähe lehekülgede arvestusse) peab olema
•    õpilasfirma nimi
•    õppeasutuse nimi
•    tegutsemise aasta
•    õpetaja või konsultandi nimi
Aruande maksimaalne pikkus on 10 lehekülge (v.a kaaned). Lisad ei ole lubatud.
 
Esilehel peab olema:
    Õpilasfirma nimi
    Missioon
    Toote või teenuse kirjeldus
   Finantstulemuste lühikokkuvõte
    Üldhinnang õpilasfirma tegevusele
    Sisukord

Aruanne peab sisaldama
õpilasfirma raamatupidamise lõpparuannet (kasumiaruanne ja lõppbilanss).
Trükitud raamatupidamisaruannetel peab olema finantsjuhi ja konsultandi või õpetaja allkiri.
Soovitused aruande kirjutamiseks
Aruanne peaks olema ühtne äristiilis dokument, mitte koosnema mitmest üksteist kordavast juhtide aruandest. Aruande peavad kirjutama õpilased ise ning hinnatav on uuenduslik ja originaalne lähenemine, mis ei kopeeri eelmiste aastate aruandeid.
Iga juht võiks kirjutada oma valdkonna kohta lühiaruande ning üks juht võiks need kokku võtta ühtseks kergesti loetavaks aruandeks.

Aruanne peaks kajastama:
    ülevaadet õpilaste isiklikust ja kogu meeskonna arengust
    õpilasfirma struktuuri ja liikmeskonna kirjeldust,
    õpilasfirma tegevuste, ürituste jms kirjeldust,
    õnnestumisi ja raskuste ületamist,
    raamatupidamise lõpparuannet jne.
Lisada võib fotosid toote, teenuse või tegevuse kohta

Hindamisel arvestatakse:
•    õpilasfirma äritegevust
•    mida meeskond õppis
•    potentsiaalset kohta tegelikus ärimaailmas
•    stiili, struktuuri, välimust
Pärast võistlust on kõikidel soovijatel võimalus tutvuda finalistide aruannetega JA Eesti kodulehel www.ja.ee/opilasfirma

2. Õpilasfirmade esinemised
Maksimaalne punktide arv – 100


Esimene mulje on tähtis. Te astute esimest korda žürii ja konkurentide ette. Pidage seda esinemiseks valmistumisel meeles.
Kõik esinemisel kasutatavad failid tuleb saata 21. aprillil kl 12.00-ks opilasfirma@ja.ee

Esinemisel tuleb arvestada järgmist:
    Õpilasfirmad esinevad suures auditooriumis (100 inimest).
    Esinemise aeg on maksimaalselt 4 minutit.
    Esinejate rühma suurus on maksimaalselt 5 inimest (lisaks vajadusel operaator).
    Esinemisel on lubatud kasutada projektorit ja arvutit.
    Lavale tulekul on lubatud kasutada videot või muusikat pikkusega kuni 30 sekundit
    Erinevate multimeedia lahenduste kasutamine esinemise sees on lubatud, kuid soovitatav on seda teha minimaalselt. See peab olema üks osa neljaminutilisest esinemisest ja ei tohi varjutada elavat esinemist.
    Kõik kasutatavad failid peavad olema JA Eestile ette saadetud, otse internetist alla laaditavat materjali kasutada ei saa.
    Tehnilised probleemid ei anna esinemiseks lisaaega.
    Esitusstiil peab olema ettevõtjale sobilik, kohane on ka huumor.

Esitlus peaks võtma kokku õpilasfirma kogemused ja saavutused. Püüdke rääkida oma edusammudest ja raskustest. See, mida oma vigadest õppisite, on sama tähtis kui saavutused.

Hindamisel arvestatakse:
    ettekande ülesehitust
    sobivust ja sisukust
    esitusviisi
    visuaalseid materjale, käsilehti
    originaalsust

3. Žürii küsitlus
Maksimaalne punktide arv - 100

See on võistluse tähtis aspekt, kuna kohtunikel on võimalus esitada õpilasfirma kohta küsimusi, mis on tekkinud pärast  aruannetega tutvumist ja esitluse kuulamist. Kohtunikud hindavad, kuidas õpilasfirma liikmed mõistavad oma ettevõtte tegevusprotsessi, õnnestumiste ja ebaõnnestumiste põhjusi. Samuti vaadatakse, mida nad on õpilasfirma tegevusest õppinud ning kuidas õpitut on võimalik tulevikus teistes olukordades kasutada.
Žürii küsitleb kuni 15 minutit firma liikmeid juhendaja juuresolekuta.

Hindamisel arvestatakse:
•    isiklike oskuste arendamist
•    arusaamist ning teadmisi oma õpilasfirma tegevusest
•    võimet rakendada õpitut uutes olukordades
•    meeskonnavaimu
valmisolekut esindada Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlustel.

4. Õpilasfirma toote või teenuse tutvustamine stendi juures

Maksimaalne punktide arv – 100

Selles etapis keskendutakse eelkõige toote või teenuse tutvustamisele, aga kohtunikud võivad esitada küsimusi ka õpilasfirma tegevuse kohta.
Nõuded
Stendivestlus kestab kuni 10 minutit.
Üks õpetaja või konsultant võib seista intervjuude ajal stendi juures. Kohtunikud võivad ka teda küsitleda.
Kohtunikud külastavad stende ühekaupa. Stendi suurus on formaat A1, lisaks laud õpilasfirma toodete demonstreerimiseks (annavad korraldajad).

Stendil peavad kajastuma:
•    õpilasfirma nimi
•    kool
•    toetavad firmad (nende olemasolul)
•    konsultantide ja õpetajate nimed
•    andmed käibe ja finantstegevuse kohta

Kohtunikud võivad õpilasfirmade tegevust jälgida ka ajal, kui stendid on külastajatele vaatamiseks avatud.
Stendi kulud katab õpilasfirma ise.

Hindamisel arvestatakse:
•    stendi kujundust
•    toote või teenuse ideed ja kvaliteeti
•    meeskonnavaimu
•    omapära
•    müügitehnikat ja toote tundmist

Reeglite mistahes rikkumine toob kaasa miinuspunkte.
Juhul, kui objektiivsetel põhjustel on vaja teha võistluste tingimustes muudatusi, teatatakse sellest hiljemalt kaks nädalat enne lõppvõistluse algust.

 

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet