JAJAJA
Ja
Võistlused
Ja
JAJAJAJA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
Eesti parim õpilasfirma
Ja
2017/2018
Ja
2016/2017
Ja
2015/2016
Ja
2014/2015
Ja
Võistluse reeglid 2015
Ja
Finalistid
Ja
Aruanded
Ja
2013/2014
Ja
2012/2013
Ja
2011/2012
Ja
2010/2011
Ja
2009/2010
Ja
2008/2009
Ja
Võitjad läbi aegade
Ja
Eesti parim minifirma
Ja
JA-YE Europe Company of the year
Ja
Piirideta ettevõte (EwB)

Võistluse reeglid 2015

Ja

 

VÕISTLUSE “EESTI PARIM ÕPILASFIRMA 2015” REEGLID


Võistluse eesmärgiks on selgitada välja Eesti parim õpilasfirma õppeaastal 2014/2015, kes esindab Eestit JA-YE Euroopa õpilasfirmade võistlusel.

Võistluse korraldab SA Junior Achievement Eesti.
Võistlusest võtavad osa gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilased, kelle õpilasfirma on kantud 2014.-2015. õppeaastal JA Eesti registrisse. Ühest koolist võib võistlusele aruande esitada kuni kolm õpilasfirmat.

Õpilasfirma võistlusel ei või osaleda:
  teisel õppeaastal EwB-na registreeritud õpilasfirma;
  varem õpilasfirmade võistluste finaalis osalenud õpilased;
  õpilasfirmade liikmed, kes on 31. juulil 2015 vanemad kui 21 aastat.

Võistlus koosneb neljast osast:
1. aruanne – õpilasfirma koostab ja esitab aruande elektroonselt 21. aprilliks 2015 aadressil opilasfirma@ja.ee
2. esinemine publikule ja žüriile
3. vestlus žüriiga
4. stendivoor.

Esitatud aruannete põhjal valitakse välja finalistid. Finaali pääsenud õpilasfirmad avalikustatakse hiljemalt 28. aprillil.

Võistluse finaal toimub 7. mail 2015 Tallinnas.
Võistluse finaali töökeel on eesti keel.
Õpilasfirma võib esineda võistlusel samas keeles, nagu toimub õppetöö osaleja koolis. Rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks on vajalik inglise keele oskus.
Finaalis osaleb igast õpilasfirmast 2 - 5 õpilast.
 
Žüriis on vähemalt seitse liiget.
Junior Achievement Eesti töötajatel on õigus viibida žürii töö juures ning neid vajadusel abistada.
Žürii liikmed suhtlevad osalejate ja õpetajatega võistluse käigus avalikult ja erapooletult.
Žürii juhindub oma töös hindamisjuhisest ning tema hinded ei kuulu avaldamisele. Žürii otsus on lõplik.
Ametlik teade võistluse tulemuste kohta antakse lõputseremoonial žürii kirjaliku otsuse põhjal.
Võitjal on õigus esindada Eestit rahvusvahelisel õpilasfirmade võistlusel, kuid kui õpilasfirma ei tee Euroopa võistlusteks vajalikke ettevalmistusi, on JA Eestil õigus saata riiki esindama teine õpilasfirma.

1. Aruanne
Maksimaalne punktide arv - 100

Aruandele esitatavad nõuded
 • Aruanne tuleb esitada 21. aprilliks elektroonselt pdf-versioonis aadressile opilasfirma@ja.ee.
  Trükitud aruanded esitavad ainult finalistid kahes eksemplaris 7. mail 2015.
 • Aruande maksimaalne pikkus on 10 lehekülge (v.a kaaned).
 • Aruande formaat on A4, tähe minimaalne suurus - 12.
 • Lisad ei ole lubatud.

Kaanel peab olema:
 • õpilasfirma nimi
 • õppeasutuse nimi
 • tegutsemise aasta
 • juhendajate (õpetaja, mentori) nimed
Esilehel peab olema:
 • Õpilasfirma nimi
 • Missioon
 • Toote või teenuse kirjeldus
 • Finantstulemuste lühikokkuvõte
 • Üldhinnang õpilasfirma tegevusele
 • Sisukord
Aruanne peab sisaldama
õpilasfirma raamatupidamise lõpparuannet (kasumiaruanne ja lõppbilanss).
Trükitud raamatupidamisaruannetel peab olema finantsjuhi ja juhendaja allkiri.

Aruanne peaks kajastama:

 • ülevaadet õpilaste isiklikust ja kogu meeskonna arengust
 • õpilasfirma struktuuri ja liikmeskonna kirjeldust,
 • õpilasfirma tegevuste, ürituste jms kirjeldust,
 • õnnestumisi ja raskuste ületamist,
 • raamatupidamise lõpparuandega kaasnevat majandustegevuse analüüsi jm.

Soovitused aruande kirjutamiseks
Aruanne peaks olema ühtne äristiilis dokument, mitte koosnema mitmest üksteist kordavast juhtide aruandest. Aruande peavad kirjutama õpilased ise. Hinnatav on originaalne lähenemine, mis ei kopeeri eelmiste aastate aruandeid.
Iga juht võiks kirjutada oma valdkonna kohta lühiaruande, mis koondatakse kokku ühtseks kergesti loetavaks aruandeks. Aruanne võiks sisaldada skeeme, pilte, fotosid.

Hindamisel arvestatakse:

 • õpilasfirma äritegevust
 • mida meeskond õppis
 • õpilasfirma potentsiaalset kohta tegelikus ärimaailmas
 • stiili, struktuuri, välimust

Pärast võistlust on kõikidel soovijatel võimalus tutvuda finalistide aruannetega JA Eesti kodulehel www.ja.ee/opilasfirma

 

2. Esinemine
Maksimaalne punktide arv – 100

Esinemiseks ettevalmistumisel peaks arvestama sellega, et esmamulje on väga tähtis. Õpilasfirma astub esimest korda žürii ja konkurentide ette. Esitusstiil peab olema ettevõtjale sobilik, kohane on ka huumor. Esinemine peaks võtma kokku õpilasfirma kogemused ja saavutused, edusammud ja raskused. See, mida oma vigadest õpiti, on sama tähtis kui saavutused.

Esinemisel tuleb arvestada järgmist:
 • Esinemise aeg on maksimaalselt 4 minutit.
 • Esinejate rühma suurus on maksimaalselt 5 inimest (lisaks vajadusel operaator).
 • Õpilasfirmad esinevad suures auditooriumis (100 inimest).
 • Esinemisel on lubatud kasutada projektorit ja arvutit.
 • Lavale tulekul on lubatud kasutada videot või muusikat pikkusega kuni 30 sekundit
 • Kõik esinemisel kasutatavad failid tuleb saata 4. maiks opilasfirma@ja.ee. Internetis asuvat materjali esinemise ajal kasutada ei saa.
 • Erinevate multimeedia lahenduste kasutamine esinemise sees on lubatud, kuid soovitatav on seda teha minimaalselt. See peab olema üks osa neljaminutilisest esinemisest ja ei tohi varjutada elavat esinemist.
 • Tehnilised probleemid ei anna esinemiseks lisaaega.

Hindamisel arvestatakse:

 • ettekande ülesehitust
 • sobivust ja sisukust
 • esitusviisi
 • visuaalseid materjale, käsilehti
 • originaalsust

 

3. Vestlus žüriiga
Maksimaalne punktide arv - 100

See on võistluse tähtis aspekt, kuna kohtunikel on võimalus esitada õpilasfirma kohta küsimusi, mis on tekkinud pärast aruannetega tutvumist ja esitluse kuulamist. Kohtunikud hindavad, kuidas õpilasfirma liikmed mõistavad oma ettevõtte tegevusprotsessi, õnnestumiste ja ebaõnnestumiste põhjusi. Samuti vaadatakse, mida nad on õpilasfirma tegevusest õppinud ning kuidas õpitut on võimalik tulevikus teistes olukordades kasutada.

Žürii küsitleb kuni 15 minutit firma liikmeid juhendaja juuresolekuta.

Hindamisel arvestatakse:
 • isiklike oskuste arendamist
 • arusaamist ning teadmisi oma õpilasfirma tegevusest
 • võimet rakendada õpitut uutes olukordades
 • meeskonnavaimu
 • valmisolekut esindada Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlustel.
 
4. Stendivoor
Maksimaalne punktide arv – 100

Selles etapis tutvustatakse õpilasfirmat, toodet või teenust ja oma müügioskust. Kohtunikud võivad õpilasfirmade tegevust jälgida ka ajal, kui stendid on külastajatele vaatamiseks avatud. Üks juhendaja võib seista intervjuude ajal stendi juures. Kohtunikud võivad ka teda küsitleda.

Stend
Stendi suurus on formaat A1, lisaks laud õpilasfirma toodete demonstreerimiseks (annavad korraldajad).
Stendil peavad kajastuma:

 • õpilasfirma nimi
 • kool
 • õpetaja ja mentori nimi
 • toetavad firmad (nende olemasolul)
 • finantstulemused

Stendi kulud katab õpilasfirma ise.


Vestlus
Žüriiliikme ja õpilasfirma vestluse soovituslik aeg on kuni 10 minutit.
Hindamisel arvestatakse:

 • toote või teenuse ideed ja kvaliteeti
 • müügitehnikat ja toote tundmist
 • meeskonnavaimu
 • omapära
 • õpikogemust
 • stendi kujundust.
 
Reeglite mistahes rikkumine toob kaasa miinuspunkte.
Juhul, kui objektiivsetel põhjustel on vaja teha võistluste tingimustes muudatusi, teatatakse sellest hiljemalt kaks nädalat enne lõppvõistluse algust.

Jõudu ettevalmistuseks ja õnne võistlusel!

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet