JAJAJA
Ja
Võistlused
Ja
JAJAJAJA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
Eesti parim õpilasfirma
Ja
2017/2018
Ja
2016/2017
Ja
2015/2016
Ja
Võistluse kava
Ja
Võistluse reeglid 2016
Ja
Finalistid
Ja
2014/2015
Ja
2013/2014
Ja
2012/2013
Ja
2011/2012
Ja
2010/2011
Ja
2009/2010
Ja
2008/2009
Ja
Võitjad läbi aegade
Ja
Eesti parim minifirma
Ja
JA-YE Europe Company of the year
Ja
Piirideta ettevõte (EwB)

Võistluse reeglid 2016

Ja

 

VÕISTLUSE “EESTI PARIM ÕPILASFIRMA 2016” REEGLID

 

 

Võistluse eesmärgiks on selgitada välja 2015./2016. õppeaasta Eesti parim õpilasfirma, kes esindab Eestit JA Euroopa õpilasfirmade võistlusel.
 
Võistluse korraldab SA Junior Achievement Eesti.
Võistlusest võtavad osa gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilased, kelle õpilasfirma on kantud 2015.-2016. õppeaastal JA Eesti registrisse. Ühest koolist võib võistlusele aruande esitada kuni kolm õpilasfirmat. Juhul, kui ühest koolist esitatakse võistlusele rohkem kui kolm aruannet, arvestatakse kolme esimesena laekunud tööd.
Õpilasfirma võistlusel ei või osaleda:
teisel õppeaastal EwB-na registreeritud õpilasfirma;
varem õpilasfirmade võistluste finaalis osalenud õpilased;
õpilasfirmade liikmed, kes on 31. juulil 2016 vanemad kui 21 aastat;
õpilased, kes ei ole vastanud ESP või ICEE enesehinnangu küsimustikele.
 
Võistlus koosneb neljast osast: 
 1. aruanne – õpilasfirma koostab ja esitab aruande elektroonselt hiljemalt 25. aprilliks 2016 aadressil opilasfirma@ja.ee.
 2. esinemine publikule ja žüriile
 3. vestlus žüriiga
 4.  stendivoor 
Esitatud aruannete põhjal valitakse välja finalistid. Finaali pääsenud õpilasfirmad avalikustatakse hiljemalt 2. mail.
Võistluse finaal toimub 11. mail 2016 Tartus.
Võistluse töökeel on eesti keel.               
Rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks on vajalik inglise keele oskus.
Finaalis osaleb igast õpilasfirmast 2 - 5 õpilast.
 
Žüriisse kuulub vähemalt seitse liiget.
Žürii juhindub oma töös hindamisjuhisest ning tema hinded ei kuulu avaldamisele. Žürii otsus on lõplik.
Žürii liikmed suhtlevad osalejate ja õpetajatega võistluse käigus avalikult ja erapooletult.
 
 
Junior Achievement Eesti töötajatel on õigus viibida žürii töö juures ning neid vajadusel abistada.
 
Ametlik teade võistluse tulemuste kohta antakse lõputseremoonial žürii kirjaliku otsuse põhjal.
Võitjal on õigus esindada Eestit rahvusvahelisel õpilasfirmade võistlusel. Juhul, kui õpilasfirma ei tee Euroopa võistlusteks vajalikke ettevalmistusi, on JA Eestil õigus keelduda koostööst Eesti õpilasfirmade võistluse võitnud õpilasfirmaga ning saata riiki esindama teine õpilasfirma.
 
 
 
 1. Aruanne
 
Maksimaalne punktide arv - 100 
 
Aruandele esitatavad nõuded
 
*      Aruanne tuleb esitada 25. aprilliks elektroonselt PDF-vormingus aadressile opilasfirma@ja.ee
Paberkandjal trükitud aruanded esitavad ainult finalistid kolmes eksemplaris 11. mail 2016.
*      Aruande maksimaalne pikkus on 10 lehekülge (v.a kaaned).
*      Aruande trükitakse valgele A4 formaadile ning tekst joondatakse rööbiti (vormindusvahendiriba nupp Justify). Aruande vormindamisel on lubatud vaid vertikaalpaigutus (Portrait).
*      Lehe servad jäetakse vabaks, kusjuures kõigis servades (üleval, all, paremal, vasakul) peab olema 2,54 cm vaba ruumi.
*      Kirjatüübiks valitakse tekstis läbivalt Times New Roman ja tähe minimaalseks suuruseks 12 punkti. Erandiks on tabelite ja jooniste vormindamine.
*      Reavahe ei tohi olla väiksem kui 1,15.
*      Lisad ei ole õpilasfirma aruandes lubatud.
*      Kujunduslikul eesmärgil tehtud illustratsioone (sh fotod, logod jms) võib olla kogu aruande peale maksimaalselt 4.
*      Graafikute ja  tabelite arv ei ole piiratud. Graafikuid on soovituslik teha standardse programmiga (MS Excel). Tabel kujundatakse raamjoontega ja nende taust peab olema valge.
*      Pealkirjade suurusele ja tasemetele ei kehti piiranguid.
*      Aruande kaanel võib olla oma õpilasfirma logo ning viimasel lehel partnerite logod. Aruande kaanel olev õpilasfirma logo ning viimasel lehel paiknevad partnerite logod ei kuulu 4 pildi arvestuse hulka.
  
Kaanel peab olema:
 • õpilasfirma nimi
 • õppeasutuse nimi
 • tegutsemise aasta
 • juhendajate (õpetaja, mentori) nimed
Esilehel peab olema:
 • Õpilasfirma nimi
 •  Missioon
 • Toote või teenuse kirjeldus
 • Finantstulemuste lühikokkuvõte
 • Üldhinnang õpilasfirma tegevusele
 • Sisukord 
 
Aruanne peab sisaldama
 
õpilasfirma raamatupidamise lõpparuannet (kasumiaruanne ja lõppbilanss).
Trükitud raamatupidamisaruannetel peab olema finantsjuhi ja juhendaja allkiri.
  
Aruanne peaks kajastama: 
 • ülevaadet õpilaste isiklikust ja kogu meeskonna arengust
 • õpilasfirma struktuuri ja liikmeskonna kirjeldust,
 • õpilasfirma tegevuste, ürituste jms kirjeldust,
 • õnnestumisi ja raskuste ületamist,
 • raamatupidamise lõpparuandega kaasnevat majandustegevuse analüüsi jm.
Soovitused aruande kirjutamiseks
 
Aruanne peaks olema ühtne äristiilis dokument. Aruande peavad kirjutama õpilased ise. Hinnatav on originaalne lähenemine, mis ei kopeeri eelmiste aastate aruandeid.
Iga juht võiks kirjutada oma valdkonna kohta lühiaruande, mis koondatakse kokku ühtseks, kergesti loetavaks aruandeks.
  
Hindamisel arvestatakse:  
 • õpilasfirma äritegevust
 • mida meeskond õppis
 • õpilasfirma potentsiaalset kohta tegelikus ärimaailmas
 • stiili, struktuuri, välimust
 • potentsiaali esindada Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlustel
Pärast võistlust on kõikidel soovijatel võimalus tutvuda finalistide aruannetega JA Eesti kodulehel www.ja.ee/opilasfirma.
 
Eraldi failina tuleb esitada õpilasfirma kassa- ja pearaamat (vaata näidet http://www.ja.ee/index.php?page=158&). See on aruandest eraldiseisev dokument ja ei kuulu lubatud lehekülgede arvestusse. Kassa- ja pearaamatut ei avalikustata kodulehel.
 
 
2. Esinemine
 
Maksimaalne punktide arv – 100
Esinemiseks ettevalmistumisel peaks arvestama sellega, et esmamulje on väga tähtis. Õpilasfirma astub esimest korda žürii ja konkurentide ette. Esitusstiil peab olema ettevõtjale sobilik, kohane on ka huumor. Esinemine peaks võtma kokku õpilasfirma kogemused ja saavutused, edusammud ja raskused. See, mida oma vigadest õpiti, on sama tähtis kui saavutused.
  
Esinemisel tuleb arvestada järgmist: 
 • Esinemise aeg on maksimaalselt 4 minutit.
 • Esinejate rühma suurus on maksimaalselt 5 inimest (lisaks vajadusel operaator).
 • Õpilasfirmad esinevad suures auditooriumis (100 inimest).
 • Esinemisel on lubatud kasutada projektorit ja arvutit. Internetis asuvat materjali esinemise ajal kasutada ei saa.
 • Lavale tulekul on lubatud kasutada videot või muusikat pikkusega kuni 30 sekundit
 • Kõik esinemisel kasutatavad failid tuleb saata hiljemalt pühapäevaks, 8. maiks opilasfirma@ja.ee.
 • Erinevate multimeedia lahenduste kasutamine esinemise sees on lubatud, kuid soovitatav on seda teha minimaalselt. See peab olema üks osa neljaminutilisest esinemisest ja ei tohi varjutada elavat esinemist.
 • Tehnilised probleemid ei anna esinemiseks lisaaega.
  
Hindamisel arvestatakse:
 • ettekande ülesehitust
 • sobivust ja sisukust
 • esitusviisi
 • visuaalseid materjale, käsilehti
 • originaalsust
  
 
3. Vestlus žüriiga
 
Maksimaalne punktide arv - 100
See on võistluse tähtis aspekt, kuna kohtunikel on võimalus esitada õpilasfirma kohta küsimusi, mis on tekkinud pärast aruannetega tutvumist ja esitluse kuulamist. Kohtunikud hindavad kuidas õpilasfirma liikmed mõistavad oma ettevõtte tegevusprotsessi, õnnestumiste ja ebaõnnestumiste põhjusi. Samuti vaadatakse, mida nad on õpilasfirma tegevusest õppinud ning kuidas õpitut on võimalik tulevikus teistes olukordades kasutada.
Žürii küsitleb kuni 15 minutit firma liikmeid juhendaja juuresolekuta.
  
Hindamisel arvestatakse:
 
 • isiklike oskuste arendamist
 • arusaamist ning teadmisi oma õpilasfirma tegevusest
 • võimet rakendada õpitut uutes olukordades
 • meeskonnavaimu
 • valmisolekut esindada Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlustel. 
  
4. Stendivoor
 
Maksimaalne punktide arv – 100
Selles etapis tutvustatakse õpilasfirmat, toodet või teenust ja oma müügioskust. Kohtunikud võivad õpilasfirmade tegevust jälgida ka ajal, kui stendid on külastajatele vaatamiseks avatud. Üks juhendaja võib seista intervjuude ajal stendi juures. Kohtunikud võivad ka teda küsitleda.
 
Stend
 
Stendi suurus on formaat A1, lisaks laud õpilasfirma toodete demonstreerimiseks (laua tagavad korraldajad).
Stendil peab kajastuma:
 • õpilasfirma nimi
 • kool
 • õpetaja ja mentori nimi
 • toetavad firmad (nende olemasolul)
 • finantstulemused
Stendi kulud katab õpilasfirma ise.
  
Vestlus
 
Žüriiliikme ja õpilasfirma vestluse soovituslik aeg on kuni 10 minutit.
Hindamisel arvestatakse:
 • toote või teenuse ideed ja kvaliteeti
 • müügitehnikat ja toote tundmist
 • meeskonnavaimu
 • omapära
 • õpikogemust
 • stendi kujundust
 • võimekust esindada Eestit Euroopa võistlustel.
Reeglite mistahes rikkumine toob kaasa miinuspunkte.
Juhul, kui objektiivsetel põhjustel on vaja teha võistluste tingimustes muudatusi, teatatakse sellest hiljemalt finalistide väljakuulutamise päeval.
Jõudu ettevalmistuseks ja õnne võistlusel!

 

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet