Ja
Ja
Meist
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Inimesed
Ja
Leviala
Ja
Saavutused
Ja
Eeskujulik organisatsioon
Ja
JA Alumni
Ja
JA Euroopa, JA Worldwide
Ja
Dokumendid
Ja
Aastaaruanded
Ja
Põhikiri
Ja
Tööplaanid
Ja
Privaatsuspoliitika
Ja
Eetilise tegutsemise põhimõtted
Ja
Sümboolika

Privaatsuspoliitika

Ja

Isikuandmete töötlemise kord sihtasutuses Junior Achievement Eesti

SA Junior Achievement Eesti (JA Eesti), registrikood 90000587, aadress Lauteri 3 - 212, Tallinn 10114, on eraõiguslik sihtasutus, mille tegevuseks on majandus- ja ettevõtlusõppe programmide loomine ja arendamine, õpetajate koolitus, õppematerjalide väljaandmine, õpilastele ja õpetajatele majandus- ja ettevõtlusõppe ürituste ja koolituste läbiviimine ning õpilasfirma programmi administreerimine.

Et pakkuda õpilastele ja õpetajatele eelpool nimetatud teenuseid, kogume isikuandmeid. Vajalikke andmeid teadmata ei ole paljud teenused võimalikud. Näiteks ei saa me väljastada programmide läbimist kinnitavaid tõendeid ega tunnistusi ilma andmeid kogumata ja säilitamata.

JA Eesti kasutab oma tegevuses üldtunnustatud privaatsuspõhimõtteid.

1.    JA Eesti järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.

2.    JA Eesti hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete kogumisel, üleandmisel ja käitlemisel lähtub JA Eesti seadusest ning andmeid kogutakse, antakse üle ja käideldakse ulatuses, mis on vajalikud JA Eesti tegevuseks või sätestatud Euroopa Liidu Struktuurifondide või teiste rahastajate rahastusnõuetega.

3.    JA Eesti rakendab infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks.

4.    JA Eesti töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.

5.    JA Eesti ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on. JA Eestil on õigus edastada isikuandmeid sündmuste/koolituste registreerimislehtede vms. kujul rahastajatele ning kontrolliorganitele, kes kontrollivad Eesti Vabariigi või EL fondide rahastuse kasutamist.

6.    JA Eesti võib klientidele saata teiste enda programmide või sündmuste infot, harva ka koostööpartnerite pakkumisi, mis võiksid tema arvates õpilastele või õpetajatele kasulikud olla. Kliendil on igal ajal õigus keelduda pakkumisest, teavitades sellest JA Eestit aadressil junior@ja.ee.

7.    JA Eesti säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on harilikul tööajal JA Eesti kontoris õigus pääseda ligi oma isikuandmetele. Isikul on õigus nõuda oma andmete kustutamist JA Eesti andmebaasidest, kui JA Eesti ei vaja andmeid seaduses, kehtivas lepingus või rahastustingimustes ettenähtud (nt maksu-) kohustuste täitmiseks.

8.    Õpilastel ja õpetajatel on ligipääs oma andmetele, et hoida oma andmeid õigena ja tagada niimoodi õigeaegse ja asjakohase teabe jõudmine nendeni.

Alljärgnevalt selgitame, millist teavet me teenuse osutamiseks vajame ja mis teave salvestub meie süsteemi teenuse osutamisel nö vaikimisi.

Teave, mida JA Eesti vajab teenuse osutamiseks:

·         kasutaja nimi ja perekonnanimi

·         e-posti aadress

·         kontakttelefon

·         kool

·         isikukood (tunnistuste väljastamise alus)

·         erivajadus toitlustamisel (toitlustusega ürituste tarvis)

·         alaealise isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja nimi, isikukood ja nõusolek andmete kogumiseks ja töötlemiseks

 

JA Eesti teenuste kasutamisega www.opilasfirma.ee ja opetaja.ja.ee tekib meie serveri JA Eesti andebaasidesse teave kasutaja toimingute kohta:

1) info teenuste kasutamise kohta, üleslaaditud materjalid, kirjavahetus JA administraatoriga;

2) teenuse kasutamise aeg ja kasutaja IP aadress (unikaalne aadress kohtvõrgus, mille kaudu on vajadusel võimalik tuvastada kasutaja asukoht füüsilises võrgus).

On võimalik, et vastava tarkvara (komponentide) tootja säilitab meie serveris ka muid tehnilisi andmeid nii teenuse kasutamise ajal või pärast seda.

JA Eesti ei jaga teavet kasutajate vahel teisiti, kui on kirjeldatud alljärgnevalt.

·         Õpilasfirmaga seotud õpetajal (juhendajal) on ligipääs õpilase andmetele ja infole koolitustest ja üritustest osavõtu kohta ning kogu infole õpilasfirma kohta.

·         JA Eesti koostab andmete põhjal isikustamata statistikat õppurite programmides osalemise kohta Haridus- ja Teadusministeeriumile ja JA Europe keskusele.

 

Rahastajate nõuete täitmine

JA Eesti on sihtasutus ja suurt osa meie tegevustest rahastavad Euroopa Liidu struktuurifondid ja Haridus- ja Teadusministeerium. Nemad võivad seada lisanõudeid isikuandmete kogumisele, säilitamisele ja üleandmisele.

JA Eesti kogub kõigil üritustel, koolitustel, võistlustel jm sündmustel, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest, registreerimislehtedele isikuandmeid (nimi, kool, telefon, e-post, mõnel juhul ka sünnipäev) koos osalejate allkirjadega.

Sündmuste registreerimislehti säilitatakse paberkandjal märgistatud kaustades JA Eesti kontoris ning skaneeritult JA Eesti pilves kuni vastava projekti rahastustingimustes määratud tähtpäevani. Seejärel registreerimislehed hävitatakse ja kustutatakse. Enne seda võivad sündmustega seotud dokumentide üleandmist rahastustingimuste täitmise kontrollimiseks nõuda rahastajad.

 

JA Eesti säilitab õpilaste ja õpetajate andmeid oma andmebaasides.

Andmete säilitamine võimaldab:

·         väljastada isiku soovil tunnistust programmi või koolituse läbimise kohta,

·         hoida vilistlasi ja õpetajaid nende loal kursis JA sündmuste, koolituspakkumiste jm infoga,

·         läbi viia vilistlasuuringuid pärast programmi lõppemist.

Konto sulgemiseks, isikuandmete kustutamiseks, töötlemise piiramiseks jms tuleb vastavasisuline taotlus saata aadressile junior@ja.ee

 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
x_Tagasi Kooli
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet