JAJAJA
Ja
Võistlused
Ja
JAJAJAJA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
Eesti parim õpilasfirma
Ja
Eesti parim minifirma
Ja
2017/2018
Ja
2016/2017
Ja
2015/2016
Ja
Võistluse reeglid 2016
Ja
Finalistid
Ja
2014/2015
Ja
JA-YE Europe Company of the year
Ja
Piirideta ettevõte (EwB)

Võistluse reeglid 2016

Ja


VÕISTLUSE “EESTI PARIM MINIFIRMA 2016” REEGLID

  
Võistluse eesmärkideks on:
1.           selgitada välja Eesti parim minifirma õppeaastal 2015-2016;
2.           anda õpilastele võimalus konkureerida oma eakaaslastega praktilise ettevõtlusõppe alal;
3.           anda õpilastele esinemisvõimalus täiskasvanute ja eakaaslaste ees;
4.           propageerida ettevõtlusõpet põhikooli III kooliastmes.
Võistluse korraldab SA Junior Achievement Eesti.
Võistlusest võtavad osa 7. - 9. klassi õpilased, kelle minifirma on kantud 2015.-2016. õppeaastal JA Eesti registrisse. Ühest koolist võib võistlusele aruande esitada kuni kolm minifirmat.
Üks õpilane võib minifirma programmis osalemise vältel võtta võistluse finaalist osa ühel korral.
Võistlus koosneb kolmest osast:
1. Aruanne – minifirma koostab ja esitab aruande elektroonselt 31. märtsiks 2016 hiljemalt kell 12.00 aadressil opilasfirma@ja.ee
2.   Esinemine publikule ja žüriile
3.   Stendivoor
Esitatud aruannete põhjal valitakse välja finalistid. Finaali pääsenud minifirmad avalikustatakse hiljemalt 4. aprillil.
Minifirma võib esineda võistlusel samas keeles, nagu toimub õppetöö osaleja koolis.  
 
Võistluse finaal toimub 14. aprillil 2016 EBSi ruumes, Lauteri 3, Tallinn. 
 
Võistluse finaali töökeel on eesti keel.
Finaalis osaleb igast minifirmast 2 - 5 õpilast.
 
Žüriis on vähemalt viis liiget.
Žürii juhindub oma töös hindamisjuhisest ning nende hinded ei kuulu avaldamisele. Žürii otsus on lõplik.
Žürii liikmed suhtlevad osalejate ja õpetajatega võistluse käigus avalikult ja erapooletult.
JA Eesti töötajatel on õigus viibida žürii töö juures ning neid vajadusel abistada.
Võistluse tulemused avaldatakse samal päeval toimuval lõputseremoonial.
Võistluse reeglite mistahes rikkumine toob kaasa miinuspunkte.
Juhul, kui objektiivsetel põhjustel on vaja teha võistluse tingimustes muudatusi, teatatakse sellest hiljemalt finalistide väljakuulutamise päeval. 
 
 

1. Aruanne

Maksimaalne punktide arv - 100
 
Aruandele esitatavad nõuded

*      Aruanne tuleb esitada 31. märtsiks kell 12.00 elektroonselt pdf-versioonis aadressile opilasfirma@ja.ee

Trükitud aruanded esitavad ainult finalistid kahes eksemplaris 14. aprillil 2016.
*      Aruande maksimaalne pikkus on 10 lehekülge (v.a kaaned).
*      Aruande formaat on A4, tähe minimaalne suurus - 12.
*      Lisad ei ole lubatud.
 
Kaanel peab olema:
 • minifirma nimi
 • õppeasutuse nimi
 • tegutsemise aasta
 • juhendaja (õpetaja, mentori) nimi
Esilehel peab olema:
 • Minifirma nimi
 • Toote või teenuse kirjeldus
 • Finantstulemuste lühikokkuvõte
 • Üldhinnang minifirma tegevusele
 • Sisukord
Sisu 
Aruanne peaks olema ühtne äristiilis dokument, mitte koosnema mitmest üksteist kordavast juhtide aruandest. Aruande peavad kirjutama õpilased ise. Hinnatav on originaalne lähenemine.   
Iga juht võiks kirjutada oma valdkonna kohta lühiaruande, mis koondatakse kokku ühtseks kergesti loetavaks aruandeks. Aruanne võiks sisaldada skeeme, pilte, fotosid.
Aruanne peab sisaldama minifirma raamatupidamise kasumiaruannet.
Trükitud raamatupidamisaruandel peab olema finantsjuhi ja õpetaja (või mentori) allkiri.
Aruanne peaks kajastama:
 • ülevaadet õpilaste isiklikust ja kogu meeskonna arengust,
 • minifirma struktuuri ja liikmeskonna kirjeldust,
 • minifirma tegevuste, ürituste jms kirjeldust,
 • õnnestumisi ja raskuste ületamist jne.
Hindamisel arvestatakse:
 • minifirma äritegevust
 • mida meeskond õppis
 • stiili, struktuuri, välimust
Pärast võistlust on kõikidel soovijatel võimalus tutvuda finalistide aruannetega JA Eesti kodulehel www.ja.ee/opilasfirma
 
 
2. Esinemine
Maksimaalne punktide arv – 100
Esinemiseks ettevalmistumisel peaks arvestama sellega, et esmamulje on väga tähtis. Minifirma astub esimest korda žürii ja konkurentide ette. Esitusstiil võiks olla ettevõtjale sobilik, kohane on ka huumor. Esinemine peaks võtma kokku minifirma kogemused ja saavutused, edusammud ja raskused.
 
Esinemisel tuleb arvestada järgmist:
 • Esinemise aeg on maksimaalselt 5 minutit.
 • Esinejate rühma suurus on maksimaalselt 5 inimest (lisaks vajadusel operaator).
 • Minifirma esineb suures auditooriumis.
 • Esinemisel on lubatud kasutada projektorit ja arvutit.
 • Kõik esinemisel kasutatavad failid tuleb saata 12. aprilliks opilasfirma@ja.ee. Internetis asuvat materjali esinemise ajal kasutada ei saa.
 • Erinevate multimeedia lahenduste kasutamine esinemise sees on lubatud, kuid soovitatav on seda teha minimaalselt. See peab olema üks osa viieminutilisest esinemisest ja ei tohi asendada ega varjutada elavat esinemist.
 • Tehnilised probleemid ei anna esinemiseks lisaaega. 
 
Hindamisel arvestatakse:
 • ettekande ülesehitust
 • sobivust ja sisukust
 • esitusviisi
 • esitlusmaterjale
 • originaalsust
  
3. Stendivoor
Maksimaalne punktide arv – 100
Selles etapis tutvustatakse minifirmat, toodet või teenust ja oma müügioskust. Kohtunikud võivad minifirmade tegevust jälgida ka ajal, kui stendid on külastajatele vaatamiseks avatud.   

Stend
Stendi suurus on formaat A1, lisaks laud minifirma toodete demonstreerimiseks (annavad korraldajad).
Stendil peavad kajastuma:
 • minifirma nimi
 • kool
 • õpetaja ja mentori nimi
 • andmed käibe ja muu finantstegevuse kohta
 • toetavad firmad (nende olemasolul).
Stendi kulud katab minifirma ise.
 
Vestlus
Žüriiliikme ja minifirma vestluse soovituslik aeg on kuni 15 minutit.
Hindamisel arvestatakse:
 • minifirma tegevust ja selle analüüsi
 • toote või teenuse ideed ja kvaliteeti
 • müügitehnikat ja toote tundmist
 • meeskonnavaimu
 • õpikogemust
 • stendi kujundust.

Jõudu ettevalmistamiseks ja õnne võistlusel!
 

 

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet